Všeobecné obchodné podmienky

kontakt EKO-HRY

((VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Hračkovo s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre nákup v internetovom obchode

 www.EKO-HRY.sk

Podmienky upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa ( predávajúceho ) a kupujúceho (zákazníka). Zákazník odoslaním objednávky akceptuje obchodné podmienky pre objednávky tovaru vyhlásené prevádzkovateľom. Právne vzťahy pre obe strany sú záväzné a riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Sb., Občiansky zákonník, ako aj predpismi súvisiacimi.

PREVÁDZKOVATEĽ

Majiteľom internetového obchodu je spoločnosť Hračkovo s.r.o. , Podunajská 23/g , 821 06 Bratislava.

Kontaktná osoba: Lívia Šustová , info@eko-hry.sk

IČO: 52921891

DIČ: 2121193745

IČ DPH: SK2121193745

Bankové spojenie : ČSOB ( Československá obchodná banka ).

Číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 2820 4951

SWIFT: CEKOSKBX

Adresa banky : Československá obchodná banka , Žižkova 11,  811 02 Bratislava. IČO: 36854140

Spoločnosť Hračkovo s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka číslo 143544/B.

Prevádzkovateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Objednávky sa vybavujú priamo so sídla spoločnosti a to najneskôr do troch pracovných dní .

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami  a reklamačným  poriadkom a že s ním súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia a uhradenia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári alebo pri osobnom odbere tovaru na sídle firmy Hračkovo s.r.o., Jégého 6, 82108 Bratislava.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím s podmienkou zaplatenia jeho kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1.2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade ( faktúre ).Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.eko-hry.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch v zmysle platných zákonov SR.

SPÔSOB PLATBY

Kreditnou kartou VISA, MasterCard alebo Maestro prostredníctvom platobného portálu Trustpay , prevodom na účet, priamym vkladom na účet alebo dobierkou.

Dobierka je spoplatnená vo výške 0,80 eur k cene tovaru.

ODOSIELANIE TOVARU A CENY POŠTOVNÉHO

Tovar zákazníkovi odosielame až po pripísaní platby s výnimkou prípadu, kedy je v objednávke uvedená „ platba na dobierku „.

Ceny za tovar, sú uvedené vrátane DPH. Cena v čase objednávky je záväzná pre obe strany. Ku každej zasielanej objednávke je účtovaný poplatok za jej zaslanie, ktorý závisí od jej spôsobu úhrady objednávky a spôsobu jej zaslania. Ceny sú uvedené v objednávkovom formulári, ktorý zákazník vypĺňa pri zadávaní svojej objednávky v internetovom obchode.

CENY POŠTOVNÉHO

Pri objednávke v hodnote 99 eur a viac je poštovné zdarma.

Osobný odber je možný na sídle spoločnosti a je zdarma. Dátum a čas prevzatia je možný po telefonickom dohodnutí termínu prevzatia na telefónnom čísle +421903695795 ( číslo dostupné v pracových dňoch v čase od 10:00 do 16:00 ). Tovar vydávame pri dodržaní všetkých hygienických podmienok, platba v hotovosti je možná. V rámci mesta Bratislava Vám tovar privezie aj náš cyklokuriér zdarma. Túto službu je možné si telefonicky objednať na čísle +421903695795. Za dodaný tovar zaplatíte až pri osobnom prevzatí na vami určenej adrese.

Packeta (bývalá zasielkovňa) platba vopred – doručenie 3 eura, dobierka + 0,8 eur.

Slovenská pošta platba vopred – doručenie 4 eura , dobierka + 0,8 eur. Dodanie na pobočku slovenskej pošty.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY                                                         

Pokiaľ nie je uvedené inak sa na všetok tovar vzťahuje zákonom určená záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.

Kupujúci je povinný v čo najkratšom možnom čase po prevzatí si tovar prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby o ktorých je povinný ihneď informovať predávajúceho.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, ktorá slúži ako záručný list.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru.

Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomne alebo e-mailom ( info@eko-hry.sk) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké chyby sa jedná? Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním tovaru.

Rovnako nezodpovedá za škody spôsobenými vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou v podmienkach tomu nevyhovujúcim a ich skladovaním v týchto podmienkach ( vysoká teplota, vysoká vlhkosť , chemické znečistenie a pod.) Opotrebovaním v dôsledku nadmerného používania. Na chyby spôsobené tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamovaný tovar je potrebné k posúdeniu reklamácie doručiť predávajúcemu a to buď osobne na sídlo spoločnosti alebo zaslaním poštou ( Hračkovo s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava). K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o jeho zakúpení. Podrobne popísať závadu reklamovaného tovaru a kontaktné údaje zákazníka. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, ale ako doporučenú zásielku, dobierky nepreberáme. Náklady za odoslaný tovar znáša zákazník. Spiatočnú cestu reklamovaného tovaru hradí prevádzkovateľ.  Balík odporúčame označiť nápisom „ REKLAMÁCIA „. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od prijatia reklamácie.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

REKLAMÁCIE prepravných spoločností – služieb Packeta  / Slovenská pošta .

Tovar odosielame prostredníctvom kuriérnej spoločnosti Packeta alebo prostredníctvom siete Slovenskej pošty. Môže sa stať, že k Vám príde počas prepravy poškodená zásielka. Kupujúci sa v tomto prípade bude riadiť nasledujúcimi pokynmi:

  • Zásielku resp. jej nepoškodenie si vždy skontrolujte pri preberaní na výdajnom mieste alebo pred osobou, ktorá Vám záasielku vydáva.
  • V prípade poškodenia obalu ( pokrčený, roztrhaný, premočený a iné) ihneď spíšte protokol o poškodení zásielky a rozsahu škôd.
  • Pokiaľ je poškodenie takého rozsahu, že zásielku odmietnete prevziať, prosíme o tom informovať písomne alebo e-mailom predávajúceho. Kupujúci zašle e-mail na info@eko-hry.sk , do predmetu uvedie „ Sťažnosť na dopravu „, popíše problém, uvedie kontakty na seba, číslo zásielky a číslo faktúry. Predávajúci bude kontaktovať dopravcu a kupujúceho bude informovať o výsledku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ( VRÁTENIE TOVARU)

Kupujúci ( súkromná osoba, nie firma s IČO ) má právo podľa Zákona 102/2014 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v neporušenom pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote ( určujúci je dátum odoslania ). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci nemôže ostúpiť od zmluvy ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyhotoveného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tovar bol v poriadku, neporušený, doručený kupujúcemu a kupujúci porušil ich ochranný a originálny obal.  Tým je myslená aj ochranná fólia v ktorej je tovar zabalený.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

V súlade s paragrafom 7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale a to zaslaním na adresu Hračkovo s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava. Pokiaľ kupujúci ostúpením od zluvy zasiela tovar predávajúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. môže tak urobiť prostredníctvom služby “ Balík na poštu „. Tovar zaslaný kupujúcim na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu sám.

PRÁVA A POVINOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má  povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu kupujúceho. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácií sú dôverné a riadia sa GDPR.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, ak si o to zákazník písomne požiada.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný v objednávacom formulári uviesť pravdivo všetky informácie o kupujúcom, vrátane aktuálneho telefonického a mailového kontaktu na svoju osobu ako aj správnu a úplnú poštovú adresu na ktorý má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný   objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od dosručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU

Predávajúci má právo na náhradu škody ( podľa ust. 420 Občianskeho zákonníka ) v prípade, že kupujúci neodstúpil od zmluvy za definovaných podmienok a / alebo zároveň od dopravcu neprevzal objednaný tovar alebo po výzve predávajúceho si tovar neprevzal osobne v lehote určenej na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2.písm, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy náklady, ktoré vznikli spracovaním, balením a dopravou tovaru alebo všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli realizáciou neprevzatej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom. Nákupný a reklamačný poriadok nadobúda platnosť 13.11.2020. Zmeny poriadku sú vyhradené. Aktuálne znenie Nákupného a reklamačného poriadku je umiestnené na stránkach www.eko-hry.sk. VOP je k dispozícií aj v sídle prevádzkovateľa.

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.Box č.5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru email: ba@soi.sk